Omfattning och syfte

Denna policy gäller för Swe Bilars behandling av kunders personuppgifter.

Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande, tidigare och potentiella kunder (kallade ”kunder” eller ”du”) en allmän förståelse för:

– De omständigheter under vilka vi samlar in och behandlar dina personuppgifter

– Typerna av personuppgifter som vi samlar in

– Orsakerna till att vi samlar in dina personuppgifter

– Hur vi hanterar dina personuppgifter.

Åtagande

Behandling av dina personuppgifter utgör en viktig del av att vi tillhandahåller produkter och tjänster till dig. Vi uppskattar att du litar på oss när du ger oss dina personuppgifter och anser att din integritet är en väsentlig del av tjänsterna som vi erbjuder.

För att säkerställa dina personuppgifter samtidigt som vi ökar kundvärdet och erbjuder förbättrade och säkrare körupplevelser tillämpar vi följande fem huvudprinciper.

Valfrihet

Dina personuppgifter tillhör dig. Vi är noga med att inte göra några antaganden om dina sekretesspreferenser och försöker utforma våra tjänster så att du kan välja om du vill dela dina personuppgifter med oss.

Avvägning av intressen

När behandling av dina personuppgifter är nödvändig för ett legitimt ändamål och när detta ändamål är viktigare än behovet av att skydda din integritet så kan vi komma att behandla vissa personuppgifter utan att erhålla ditt uttryckliga godkännande. För ytterligare information, se avsnittet ”Samtycke” nedan.

Vi bedömer om det finns ett sådant legitimt ändamål utgående från de potentiella fördelarna (inklusive säkerheten) för våra kunder och allmänheten.

Proportionalitet

Vi på Swe Bilar strävar efter att endast behandla kunders personuppgifter som är tillräckliga, relevanta och inte för omfattande i förhållande till det ändamål för vilket de har samlats in.

Vår målsättning är att avidentifiera dina personuppgifter när en funktion eller tjänst kan åstadkommas med avidentifierade data. Om vi kombinerar avidentifierade eller icke-personuppgifter med dina personuppgifter så behandlas de som personuppgifter så länge som de är kombinerade.

Transparens

På begäran ger Swe Bilar  kunderna ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter.

Uppfyllande av juridiska krav

Det är Swe Bilars policy att uppfylla krav enligt gällande lagstiftning, regler och föreskrifter för integritets- och dataskydd i alla länder där vi är verksamma. Vid behov justerar vi vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivning i denna policy för att säkerställa att den uppfyller juridiska krav.

Definitioner

Följande termer, som används i denna policy, definieras i EU-direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Följaktligen:

”Registeransvarig”: Den fysiska eller juridiska person, den myndighet, den institution eller det andra organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

”Registerförare”: Den fysiska eller juridiska person, den myndighet, den institution eller det andra organ som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning.

”Personuppgifter”: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade). En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans/hennes fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

”Behandling”: Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas beträffande personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering,

organisering, lagring, behandling eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

”Känsliga personuppgifter”: Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa och sexualliv.

Samtycke

När det är rimligt ur praktisk synpunkt eller krävs enligt tillämplig lagstiftning inhämtar vi ditt godkännande innan vi samlar in eller använder dina personuppgifter. Begäran om ditt godkännande kommer att vara tydlig och ge dig en rimlig grund för att fatta beslut. Ditt godkännande kan alltid upphävas, till exempel genom att säga upp en viss tjänst eller genom att kontakta Swe Bilar på adressen som anges i avsnittet ”Information och åtkomst” nedan.

Insamling och användning av bilregistrerade uppgifter kan behövas för att (i) tekniker ska kunna ställa diagnos på och åtgärda fel i bilar vid service och underhåll på bilar.

Vid insamling eller användning av bilregistrerade uppgifter för dessa ändamål och liknande legitima ändamål för Swe Bilars räkning begär vi normalt sett inte ditt godkännande om detta inte bedöms nödvändigt i det enskilda fallet eller krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Användning av uppgifter

De personuppgifter som Swe Bilar samlar in om dig och bilen används:

– För att tillhandahålla produkter och tjänster till dig, inklusive att verifiera om du är berättigad till vissa köp och tjänster samt att ge dig förbättrade erbjudanden och upplevelser

– För att informera dig om uppdateringar av, eller ändringar i, våra produkter och tjänster, inklusive men inte begränsat till ändringar av våra villkor och förutsättningar samt policy

– För att informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang

– För att tillhandahålla support och tjänster för bilen (garantiservice, information om återkallelser etc)

– För produktutvecklingsändamål, till exempel för att förbättra bilens prestanda, kvalitet och säkerhet

– För att utvärdera och förbättra våra erbjudanden till och kommunikation med kunder

– För att uppfylla krav enligt lag.

För det flesta behandlingsåtgärder kan du avböja vår användning av dina personuppgifter genom att uppdatera dina preferenser, säga upp en viss tjänst eller upphäva ditt godkännande av behandlingen genom att kontakta Swe Bilar på adressen som anges i avsnittet ”Information och åtkomst” nedan eller enligt andra anvisningar från oss. Om inte annat anges i gällande lagstiftning kan du dock normalt sett inte avböja behandling av dina personuppgifter:

– När det gäller vissa åtgärder för insamling och vidare behandling av dina bilregistrerade uppgifter (se avsnittet ”Samtycke” ovan).

– Som vi utför för att sända viktiga meddelanden till dig, som ändringar av våra villkor och förutsättningar och policy eller i fall av produktåterkallelser

– Som vi utför för att uppfylla våra juridiska åtaganden.

Lagring

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna policy eller de ändamål som du informerats om på annat sätt.

Detta innebär att när du väl godkänt vår behandling av dina personuppgifter så behåller vi dina uppgifter enligt det godkännande du givit och/eller tills du upphäver ditt godkännande. Om du har upphävt ditt godkännande kan vi ändå behålla vissa personuppgifter under den tid som krävs för att vi ska uppfylla våra juridiska åtaganden och försvara oss i juridiska tvister. Om vi inte har erhållit ditt godkännande för behandlingen behålls uppgifterna endast så länge som medges enligt lag.

Uppgifternas kvalitet

När vi behandlar dina personuppgifter så eftersträvar vi att säkerställa att de är korrekta och uppdaterade. Vi försöker att ta bort eller korrigera uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. För ytterligare information om din rätt att säkerställa att de personuppgifter om dig som vi förvarar är korrekt, se avsnittet ”Information och åtkomst” nedan.

Information och åtkomst

Enligt vad som anges i avsnittet ”Anmärkning” ovan kan vi förse dig med specifik information om vår behandling av dina personuppgifter vid behandling och registrering av sådana uppgifter.

En gång om året har du rätt att begära och kostnadsfritt erhålla information om (i) vilka personuppgifter avseende dig vi behandlar, (ii) var personuppgifterna samlas in, (iii) ändamålet med behandlingen och (iv) vilka mottagare eller kategorier av mottagare som får del av personuppgifterna. Begäran om sådan information måste göras skriftligen och undertecknas av dig personligen och innehålla information om ditt namn, adress och helst även din e-postadress.

Din begäran handläggs snabbt och korrekt. För begäran om att ta bort personuppgifter tillämpas gällande krav enligt lag. När gällande lag medger att en administrativ avgift tas ut för att uppfylla en sådan begäran, kan Swe Bilar debitera en sådan avgift.

Kontakta Swe Bilar på info@swebilar.se eller 08-410 644 80

Sekretess

Swe Bilar strävar efter att vidta erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring, icke godkänt yppande eller åtkomst och alla andra olagliga former av behandling. Vi strävar efter att säkerställa att sekretessnivån och åtgärderna som vidtas för att skydda dina personuppgifter är tillräckliga i förhållande till de risker som föreligger på grund av dina personuppgifters egenskaper och behandling.

Yppande till tredje part

Swe Bilar kan komma att dela med sig av dina personuppgifter:

– Till leverantörer som tillhandahåller tjänster till Swe Bilar enligt databehandlingsavtal (enligt lagkrav)

– Till andra affärspartners för att sända produkt- och tjänsteerbjudanden och andra meddelanden till dig eller för utvecklingsändamål

– Enligt lagkrav, till exempel i samband med en myndighetsutredning, tvist eller annan juridisk process

– När vi, i god tro, anser att ett yppande är nödvändigt för att skydda dina rättigheter, till exempel för att undersöka potentiella överträdelser av våra villkor och förutsättningar eller för att upptäcka, förhindra eller avslöja bedrägeri eller andra säkerhetsproblem.

Swe Bilar är registeransvarig för dina personuppgifter ska som regel endast delge dina personuppgifter till tredje part efter att ha erhållit ditt godkännande för att göra det. Vi kan dock dela med oss av dina personuppgifter utan ditt godkännande om vi inte anser ditt

godkännande nödvändigt i det enskilda fallet eller ditt godkänna krävs enligt lag, i följande situationer:

– Bilregistrerade uppgifter som behandlas för andra ändamål än att säkerställa eller utveckla våra produkter eller tjänster eller för att hantera våra juridiska åtaganden

– Överföring av dina personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller tjänster till Swe Bilar

– Situationer då yppande krävs enligt lag

– Situationer då yppande är nödvändigt för legitima ändamål för Swe Bilars räkning (till exempel för att skydda dina lagliga rättigheter enligt ovan).

När dina personuppgifter delges tredje part bedömer vi om detta kräver extra skyddsåtgärder

Behandling av uppgifter för vår räkning

Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till Swe Bilars-anställda och -leverantörer som behöver använda informationen för att behandla den för vår räkning och som är bundna enligt avtalskrav att hålla dina personuppgifter skyddade och konfidentiella. Vi strävar efter att välja det alternativ för databehandlingstjänster som på bästa sätt skyddar dina personuppgifters integritet gentemot tredje part.

Marknadsföring

Vi kommer inte att sälja eller handla med dina personuppgifter gentemot tredje part om vi inte har ditt godkännande för att göra det.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för dennes marknadsföringsändamål om vi inte har erhållit ditt godkännande för sådan delning. Om du har givit ett sådant godkännande men inte vill få marknadsföringsmaterial från en tredje part, ta direktkontakt med denna tredje part.

Vi kan förse dig med information om nya produkter, tjänster, evenemang eller liknande marknadsföringsaktiviteter.